Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne 

§ 1.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.po-nagrode.pl. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy w związku z korzystaniem z usług udostępnianych za pośrednictwem serwisu.

§ 2.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
Usługodawca - należy przez to rozumieć Usługodawca Łukasz Mroczkowski 89-410 Więcbork, ul. Słoneczna 8, REGON 341331810, NIP 5040027953;
po-nagrode.pl - należy przez to rozumieć platformę internetową dostępną pod adresem www.po-nagrode.pl, której właścicielem i operatorem jest Usługodawca,
własności intelektualnej - należy przez to rozumieć w szczególności patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, nazwy handlowe lub domenowe oraz adresy e-mailowe, prawa autorskie (włączając wszelkie takie prawa do układów typograficznych stron internetowych i oprogramowania) zarejestrowane lub nie oraz wszelkie wnioski o rejestrację lub prawa do wnioskowania o rejestrację któregokolwiek z wyżej wymienionych, oraz praw do wynalazków, know-how, tajemnic handlowych oraz innych informacji poufnych, praw do baz danych i innych praw własności intelektualnej podobnego lub korespondującego rodzaju, jakie istnieją teraz lub będą istniały w przyszłości w jakiejkolwiek części świata,
Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawca w ramach serwisu po-nagrode.pl, 
Reklamodawcy - należy przez to rozumieć nie będącą konsumentem: osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w celu prowadzenia i/lub zwiększenia sprzedaży albo promowania jej towarów i/lub usług poprzez Stronę Reklamodawcy oferuje wykonywanie Leadów;
Stronie Reklamodawcy - należy przez to rozumieć każdą stronę internetową prowadzoną, zarządzaną i administrowaną lub rozpowszechnianą przez Reklamodawcę, do której przekierowywani są Użytkownicy za pośrednictwem serwisu po-nagrode.pl;
Koncie - należy przez to rozumieć bezpieczne miejsce w serwisie po-nagrode.pl, dostępne dla Użytkownika, który je utworzył, z wyłączeniem innych Użytkowników, gdzie opublikowana jest ilość zgromadzonych przez tego Użytkownika punktów za wykonywanie Leadów oraz zbiór informacji o Użytkowniku, w tym podane przez niego dane osobowe, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług przez Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji opublikowanych danych, możliwość modyfikacji ustawień Konta, możliwość komunikacji z Administratorami lub innymi Użytkownikami;
Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Usługodawca, odpowiedzialne za prowadzenie serwisu po-nagrode.pl, w szczególności upoważnione do udzielania wsparcia technicznego Użytkownikom oraz nadzoru czynności Użytkowników podejmowanych w ramach serwisu i przestrzegania przez nich postanowień Regulaminu.
Lead – należy przez to rozumieć wykonywane przez Użytkownika bezpośrednio na Stronie Reklamodawcy zadanie lub podjętą przez niego inną czynność, na warunkach określonych przez Reklamodawcę w ramach zorganizowanej i prowadzonej przez niego Akcji, za które przysługuje Użytkownikowi od Usługodawca ustalona przez niego ilość punktów, o ile Użytkownik zostanie odesłany do Strony Reklamodawcy w tym celu przez serwis po-nagrode.pl, np. wypełnienie formularza kontaktowego, dokonanie rejestracji, podanie określonych informacji lub opinii, udział w grze,  skorzystanie z oferty handlowej, zamówienie produktu itp.;
Akcja - należy przez to rozumieć akcję promocyjną, reklamową lub marketingową organizowaną przez Reklamodawcę we własnym imieniu i na własny rachunek, w ramach której możliwe jest wykonywanie Leadów za pośrednictwem serwisu po-nagrode.pl;

Punkty – należy przez to rozumieć punkty zdobyte poprzez prawidłowe wykonanie Akcji; Za zdobyte punkty Użytkownikowi należy się możliwość wyboru nagrody rzeczowej, bądź pieniężnej;
Tracking – należy przez to rozumieć monitorowanie czynności, metod lub innej aktywności Użytkownika przez Usługodawca lub Reklamodawcę celem weryfikacji prawidłowości zarejestrowanych Leadów oraz sprawdzenia, czy którakolwiek metoda lub aktywność, jakie zostały podjęte lub zastosowane przez Użytkownika miała wpływ, zamierzony lub nie, na zarejestrowanie lub zwiększenie ilości Leadów z naruszeniem Regulaminu;
Sztuczny Ruch – jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym fałszywe Leady, tj. wykonane niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu lub zasadami i celami określonymi przez Reklamodawców dla danej Akcji, zarejestrowane wskutek zastosowania lub uruchomienia sposobów zmierzających do obejścia tych zasad i/lub celów bądź dokonane automatycznie przy pomocy użytego w tym celu oprogramowania, podjęte umyślnie lub nieumyślnie, których wynikiem jest przypisanie do Konta lub zwiększenie punktów dla danego Użytkownika od Usługodawca, w tym sztuczne (nieprawdopodobne, niemożliwe) zwiększenie ilości Leadów, zaś których przyczyną może być w szczególności: automatyczne załadowanie się strony, oprogramowanie aktualizujące indeksy wyszukiwarek internetowych, roboty internetowe, prośby przesłane za pośrednictwem emaila lub serwisy dyskusyjne typu chatroom, generatory skryptów, itd.


§3.
Serwis po-nagrode.pl jest platformą internetową, która umożliwia Użytkownikom udział w Akcjach poprzez wykonywanie Leadów na Stronach Reklamodawcy, i zdobywanie punktów przewidzianych przez Usługodawca z tego tytułu.
W ramach świadczonej usługi Usługodawca umieszcza w serwisie po-nagrode.pl linki do Stron Reklamodawców, na których – w wyniku odesłania przez serwis – możliwe jest wykonywanie określonych zadań lub czynności (Leadów) w ramach udziału w Akcjach Reklamodawców i otrzymywanie z tego tytułu określonych ilości punktów; Usługodawca zamieszcza w serwisie krótki opis Leada oraz informuje o ilości punktów należnych za jego wykonanie, a także administruje i utrzymuje Konta Użytkowników oraz gromadzi i przechowuje dane o aktualnej ilości zdobytych punktów przez Użytkownika, które nalicza za poprawne wykonanie poszczególnych Leadów oraz umożliwia odebranie nagród rzeczowych lub pienieżnych za zdobyte punkty.
Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu po-nagrode.pl obejmują posiadanie przez Użytkowników konta e-mail oraz komputera podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 10, Google Chrome 16 lub równorzędną. 

II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 4.
Użytkownikiem serwisu po-nagrode.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Użytkownikiem serwisu po-nagrode.pl może być również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem przedłożenia zgody przedstawiciela ustawowego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłanej na adres korespondencyjny: Łukasz Mroczkowski ul. Słoneczna 8, 89-410 Więcbork. 

§ 5.
Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu w przypadku braku akceptacji Regulaminu jest nieuprawnione. 
Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych Akcjach, w ramach których możliwe jest wykonywanie Leadów jest zaakceptowanie szczegółowych warunków dotyczących tych Akcji ustalonych przez Reklamodawców i dostępnych na Stronach Reklamodawcy. Przed wzięciem udziału w danej akcji obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z tymi warunkami szczegółowymi, zaś w razie braku ich akceptacji rezygnacja z udziału.
W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody z żądaniem usunięcia Konta.

§ 6.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Usługodawca w ramach serwisu po-nagrode.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto. 
Rejestracja wymaga zapoznania się przez Użytkownika i akceptacji postanowień Regulaminu.  
Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika Konto. Użytkownik otrzyma wiadomość na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji, zawierającą wygenerowany automatycznie link aktywujący dostęp do Konta.
Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta oraz usług serwisu za pomocą loginu i hasła.
Użytkownik nie powinien udostępniać swego loginu, ani hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich udostępnienie osobie trzeciej.

§ 7.
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 
Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze wypowiedzenia, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w drodze wypowiedzenia z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia albo w trybie natychmiastowym w razie zaistnienia ważnych przyczyn.
Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratorów jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. O usunięciu Konta Użytkownik zostanie powiadomiony na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez: 
samodzielne usunięcie Konta, albo
zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.
W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z ust.4 rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.
Niezwłocznie po rozwiązaniu umowy Usługodawca prześle Użytkownikowi informację o stanie Konta, o ile nie wykazuje ono stanu zerowego, oraz na żądanie Użytkownika wypłaci należną mu kwotę. Jeżeli stan Konta po rozwiązaniu umowy wynosi mniej niż 10 (dziesięć) złotych należność może być odebrana przez Użytkownika w gotówce w siedzibie Usługodawca albo na zlecenie Użytkownika zostanie przesłana przelewem na wskazany rachunek bankowy, po pomniejszeniu o opłatę za przelew bankowy, chyba że kwota należności nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów opłaty bankowej.
Za ważną przyczynę wypowiedzenia umowy przez Usługodawca w trybie natychmiastowym uważa się m.in. takie działania lub zaniechania Użytkownika, które zagrażają wyrządzeniem lub powodują szkodę Usługodawca.

§ 8.
Rejestracja oraz dostęp do wszystkich usług w ramach serwisu po-nagrode.pl jest bezpłatny.
Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji platformy po-nagrode.pl, w tym jego narzędzi, wyglądu oraz sposobu działania.
Usługodawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na inny wybrany przez siebie podmiot wraz z przeniesieniem praw do serwisu – za zgodą Użytkownika. O zamiarze przeniesienia praw do serwisu oraz związanym z tym przeniesieniem ogółu praw i obowiązków na inną osobę Usługodawca zobowiązany jest uprzedzić Użytkownika, wysyłając mu zawiadomienie na podany adres poczty elektronicznej oraz wyznaczając 1-miesięczny termin do złożenia oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na powyższe. Zawiadomienie powinno zawierać informację o planowanym terminie przeniesienia praw i obowiązków oraz wskazywać dane podmiotu, który je przejmie. Brak wypowiedzenia umowy przez Użytkownika w tym terminie będzie poczytany za wyrażenie zgody na dokonanie cesji, co nie stoi na przeszkodzie wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika na zasadzie określonej w § 7 ust.2.
W razie rozwiązania umowy Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych.
Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawca informacji dotyczących działania serwisu, korespondencji i oświadczeń związanych z zawartą umową, a także dostępnych w serwisie usługach i Akcjach na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

III. Rejestracja i Konto

§ 9.
Aby korzystać z usług świadczonych przez Usługodawca w ramach serwisu po-nagrode.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, wpisanie kodu aktywującego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://po-nagrode.pl/konto/rejestracja.
Wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Dane należy wprowadzać w polach formularza do tego przeznaczonych. W przypadku usunięcia tych danych Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.
Zrealizowanie procedury rejestracji w serwisie po-nagrode.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w serwisie,
potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce po-nagrode.pl, przerwach technicznych w działaniu po-nagrode.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.
Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu w razie ich zmiany.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Koncie odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w serwisie po-nagrode.pl. Usługodawca przetwarza dane Użytkownika zgodnie z polityką prywatności, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Udział w poszczególnych Akcjach, dostępnych za pośrednictwem serwisu, celem wykonywania Leadów może być uzależniony od podania przez Użytkownika określonych danych innych niż wymagane przy rejestracji do serwisu po-nagrode.pl lub złożenia określonych oświadczeń lub udzielenia informacji stosownie do szczegółowych warunków ustalonych przez Reklamodawcę, z którymi Użytkownik winien się zapoznać. Powyższe dane, oświadczenia i informacje przekazywane są Reklamodawcy bezpośrednio na Stronie Reklamodawcy. Za sposób przetwarzania i wykorzystania tych danych, oświadczeń i informacji Usługodawca nie odpowiada.

IV. Zasady korzystania z serwisu

§ 10.
Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych. Użytkownik nie może podszywać się pod inne osoby, posługiwać się fikcyjnymi danymi w celu zwiększenia korzyści płynących z udziału w Akcjach, stosować oprogramowania wykonującego automatycznie czynności powodujące naliczenie punktów za udział w Akcjach, ani dopuszczać się Sztucznych Ruchów.
Jeden Użytkownik może zarejestrować dla siebie wyłącznie jedno Konto (niedopuszczalne jest posiadanie przez jedną osobę więcej niż jednego Konta).
Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.
Zabrania się wykonywania Sztucznych Ruchów.
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu po-nagrode.pl. Niezależnie od uznania za czyn niedozwolony działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu może stanowić przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
Użytkownik jest zobowiązany do:
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu po-nagrode.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych oraz własności intelektualnej, a także zakazów ujawniania tajemnic prawnie chronionych,
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.
Zabrania się umieszczania w serwisie po-nagrode.pl oraz rozpowszechniania za jego pośrednictwem: 
utworów, w tym oprogramowania, objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych, 
haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
przekazów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub marketingowym – bez zgody Usługodawca.
Treści, informacje, dane, utwory, oprogramowanie, przekazy zamieszczone wbrew powyższym zakazom mogą zostać natychmiast usunięte przez Administratorów.
Zamieszczanie w serwisie po-nagrode.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie mogą zostać natychmiast usunięte przez Administratorów.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Konta, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu po-nagrode.pl lub Usługodawca.
W przypadku stwierdzenia okoliczności określonych w ust.1-10 Administratorzy mają prawo:
wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, 
zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy lub usunięcia nieprawidłowości,
usunąć Konto i wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym określonym w § 7 ust. 3 i 4.
W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane w wyznaczonym terminie.
W razie wypowiedzenia umowy z powodu naruszenia zakazów określonych w niniejszym Regulaminie lub innych jego postanowień Usługodawca mogą odmówić ponownego zawarcia umowy z danym Użytkownikiem oraz uniemożliwić mu ponowną rejestrację w serwisie lub utworzone Konto ponownie usunąć.


V. Zdobywanie punktów za wykonane Leady i warunki odbioru nagród pieniężnych i rzeczowych 

§ 11
Użytkownikowi naliczane są punkty za poprawne wykonanie Leadów na Stronie Reklamodawcy, na którą wchodzi poprzez kliknięcie linku zamieszczonego w serwisie po-nagrode.pl. Ilość punktów jest określona osobno dla każdego rodzaju Leada.
Punkty są należne i zostaną dopisane do Konta w przypadku prawidłowego i kompletnego wykonania Leada.
Punkty nie są należne w zakresie, w jakim wynika ze Sztucznych Ruchów. Sztuczne Ruchy wykrywane są w trakcie i na skutek Trackingu.
Usługodawca nie akceptuje m. in. następujących działań:
wielokrotna rejestracja tymi samymi danymi jednego Leada;
wykorzystywanie danych osobowych osób trzecich;
wykorzystywanie jednorazowych adresów e-mailowych.
Nagrody rzeczowe lub pieniężne zostaną przekazane Użytkownikowi, na jego żądanie, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji jego zasadności w procesie Trackingu mającym na celu ostateczne – przed wydaniem – sprawdzenie poprawności Leadów, tzn. czy punkty nie zostały naliczone przez system na skutek błędu lub podjęcia Sztucznych Ruchów. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji w powyższym zakresie stan Konta zostanie zredukowany.
Przesłanie nagród nastąpi w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Użytkownik zgłosił żądanie wypłaty zgromadzonych środków.
Potwierdzenie przez serwis po-nagrode.pl wykonania Leada przez Użytkownika następuje automatycznie po wykonaniu odpowiednich czynności zgodnych z opisem Leada. Natomiast weryfikacja poprawności wykonanego Leada przez Usługodawca zgodnie z ust.5 celem wymiany punktów na nagrody następuje po zgłoszeniu przez Użytkownika wniosku o ich wydanie.
Za każdy Lead, który nie przeszedł pozytywnie weryfikacji zgodnie z ust.5, Użytkownikowi nie należą się punkty. 
Wydanie nagród w trakcie trwania umowy nastąpi poprzez przelew/przesyłkę kurierską na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy/adres, o ile ich łączna wartość na Koncie przekracza 1 (jeden) złoty.
Usługodawca zastrzega, że przy niektórych Leadach mogą zostać ustanowione dodatkowe lub odmienne warunki lub terminy przyznawania nagród za wykonanie tych Leadów, co będzie wyraźnie zaznaczone w serwisie po-nagrode.pl przy opisie danego Leadu lub bezpośrednio na Stronie Reklamodawcy.

VI. Prawa autorskie

§ 12.
Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi (w tym utwory: tekstowe, zdjęcia, grafiki, materiały audiowizualne, materiały dźwiękowe) w serwisie po-nagrode.pl wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Usługodawca z zamieszczonych treści, w tym zawartych w nich wizerunków, poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie treści w serwisie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp do treści w wybranym przez siebie miejscu i czasie, na potrzeby informowania o serwisie.
Użytkownik udziela Usługodawca prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych i/lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).
Umieszczając określone treści w serwisie, Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że nie naruszają one przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia tych treści w serwisie.

VII. Odpowiedzialność


§ 13.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów, wypowiedzi i informacji umieszczonych w po-nagrode przez Użytkownika.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechania związanymi z korzystaniem z serwisu po-nagrode.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu po-nagrode.pl polega na stwarzaniu możliwości udziału w Akcjach organizowanych przez Reklamodawców oraz udostępnianiu świadczonych przez nich usług, zakupu produktów albo innych ofert – poprzez przekierowanie z serwisu do Stron Reklamodawców, na których te Akcje, usługi, produkty lub oferty są dostępne. Usługodawca nie odpowiada za informacje i materiały umieszczone na Stronach Reklamodawców, albowiem nie ma wpływu na ich treść i formę. Usługodawca nie odpowiada również za wartość, prawidłowość, bezusterkowość, bezpieczeństwo, poprawność, przydatność, użyteczność, czy zupełność oferowanych przez Reklamodawców świadczeń. Oferty te nie są objęte gwarancją, ani poręczeniem Usługodawca. Usługodawca nie odpowiada również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, oświadczeń, przyrzeczeń, ofert, czy zapewnień przez Reklamodawców, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiada Usługodawca.
Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie własnych usług na zasadach ogólnych przewidzianych Kodeksem Cywilnym oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku otrzymania przez Usługodawca urzędowego zawiadomienia od uprawnionych organów władzy publicznej o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia.
Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania serwisu; dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania serwisu.

VIII. Reklamacje

§ 14.
Zakłócenia w funkcjonowaniu po-nagrode.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu po-nagrode.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika. Użytkownik jest w szczególności uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawca własnych zobowiązań, jak również z uwagi na jakość lub poprawność świadczonych przezeń usług.
Reklamację składa się w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej Usługodawca albo poprzez zgłoszenie reklamacji w zakładce „Pomoc”.
Reklamacja winna określać dane i adres skarżącego, okoliczności uzasadniające reklamację i proponowany sposób usunięcia skutków zarzucanej nieprawidłowości.
Reklamację wnosi się w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawca w czasie nie przekraczającym 14 dni. O wynikach reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres lub pisemnie. Stanowisko Usługodawca w przedmiocie odmowy uwzględnienia reklamacji winno zawierać uzasadnienie. Jeżeli wyjaśnienie istotnych okoliczności, będących podstawą reklamacji, a dotyczących zdarzeń niezależnych od Usługodawca lub usług świadczonych przez osoby trzecie, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, nie będzie możliwe w terminie ustalonym dla rozpoznania reklamacji, Usługodawca zobowiązany jest w tym terminie poinformować Użytkownika o potrzebie poczynienia dodatkowych ustaleń i przewidywanym terminie ponownego rozpatrzenia sprawy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu po-nagrode.pl.

IX. Przepisy przejściowe i końcowe
§ 15.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Usługodawca na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu. Brak kliknięcia powyższej formuły oznacza wypowiedzenie umowy z dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Leadów dokonanych lub rozpoczętych przed wejściem w życie tych zmian.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Umowa podlega prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.
Usługodawca informuje, że osoba fizyczna, która zawarła umowę z Usługodawca, w celach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (konsument), ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r.

  

Go to top of page